Nypläystyynyt

Irtorulla 17cm - Nypläystyynyyn 2B
Hinta 65.00 €
Vapaana varastossa
Irtorulla 37cm - Nypläystyynyyn 3A
Hinta 80.00 €
Vapaana varastossa
Kartiorulla - Nypläystyynyyn 2B
Hinta 89.00 €
Vapaana varastossa
Limppu halk. 50 cm
Hinta 99.00 €
Vapaana varastossa
Limppu halk. 58 cm
Hinta 109.00 €
Vapaana varastossa
Nypläystyyny 2B, rullan pituus 17cm
Hinta 192.00 €
Vapaana varastossa
Nypläystyyny 3A, rullan pituus 37cm
Hinta 229.00 €
Vapaana varastossa
Reissulimppu halk. 38cm
Hinta 184.00 €
Vapaana varastossa
Reissutyyny, rullan pituus 7cm
Hinta 220.00 €
Vapaana varastossa
Limppu halk. 66 cm
Hinta 119.00 €